Terapeutické možnosti u idiopatických střevních zánětů (IBD – inflammatory bowel disease) se v posledních letech neustále rozšiřují, a to nejen v oblasti medikamentózní terapie, ale také v chirurgických intervencích a v nutriční léčbě. Na konci 20. století přišla do medikamentózní terapie IBD revoluce v podobě biologické léčby (BL), která výrazně změnila strategii léčby IBD a podstatně zlepšila kvalitu poskytované péče.

Souhrn

Úvod: Humanizovaná monoklonální antiintegrinová protilátka vedolizumab (VDZ) byla u dospělých pacientů schválena pro léčbu jak Crohnovy choroby (CD – Crohn’s disease), tak ulcerózní kolitidy (UC – ulcerative colitis). U dětských pacientů byla zatím publikována jen retrospektivní data, a to především u těch, kteří již dříve selhali na konvenční léčbě i anti-tumor nekrotizující faktor terapii.

V srpnu 2017 byl Evropskou komisí pro kontrolu léčiv (EMA) povolen ve všech indikacích originálního léčiva adalimumabu jeho první biosimilární analog, jenž je označen symbolem SB5. Do široké klinické praxe byl zaveden prakticky okamžitě, a to po vypršení ochranného patentu originálního léčiva, dne 10. října 2018. Povolení prvního biosimilárního adalimumabu SB5 předcházel dlouhodobý a komplikovaný proces vedoucí k průkazu tzv. biosimilarity.

Souhrn

Redukce hmotnosti je cesta ke zlepšení komorbidit a snížení rizikových faktorů, vždy vyžaduje komplexní ale i individuální přístup. Přípravky určené k léčbě obezity spolu se změnou životního stylu jsou určeny pro ty, u kterých dietní opatření a pohybová aktivita nejsou dostatečně efektivní. Farmakoterapie je doporučena u pacientů s body mass indexem (BMI) ≥ 27 spolu s přidruženými komorbiditami nebo u BMI ≥ 30.

Metotrexát (MTX) – analog kyseliny listové blokující aktivitu enzymu dihydrofolátreduktázy a zabraňující tvorbě tetrahydrofolátu – byl zaveden do klinické praxe v roce 1955. Znemožnění syntézy některých nukleotidů (thimin) a zásah do výstavby nukleových kyselin u rychle se dělících (nádorových) buněk byly po řadu desetiletí využívány jako základ léčby u některých hemoblastóz a u solidních nádorů. Až mnohem později využili revmatologové, dermatologové a neurologové také imunosupresivní efekt MTX.

Úvod

Nejúčinnějším terapeutickým postupem v léčbě a profylaxi acidopeptických chorob je inhibice aktivity protonové pumpy. Esomeprazol je S-izomerem omeprazolu a jeho podání blokuje kyselou žaludeční sekreci prostřednictvím ireverzibilní inhibice H+/K+ ATPázy v sekrečních kanálcích parietální buňky.