V srpnu 2017 byl Evropskou komisí pro kontrolu léčiv (EMA) povolen ve všech indikacích originálního léčiva adalimumabu jeho první biosimilární analog, jenž je označen symbolem SB5. Do široké klinické praxe byl zaveden prakticky okamžitě, a to po vypršení ochranného patentu originálního léčiva, dne 10. října 2018. Povolení prvního biosimilárního adalimumabu SB5 předcházel dlouhodobý a komplikovaný proces vedoucí k průkazu tzv. biosimilarity.

Tento postup byl do života uveden již v roce 2013 v souvislosti se zkoumáním prvního biosimilárního infliximabu CT-P13. Ve zkratce řečeno, proces vedoucí k průkazu „biosimilarity“ pro nové monoklonální protilátky ve srovnání s původním originálním produktem se děje zcela odlišně, než jaké jsou běžné postupy při zavádění nového, originálního léčiva. Zde je kladen extrémní důraz na preklinickou fázi zkoumání, využívající přesných analytických metod, které zahrnují precizní porovnání struktury biosimilárního léčiva, jeho fyzikálně-chemických vlastností v porovnání s originálním produktem, posouzení farmakokinetických a farmakodynamických vlastností nového produktu. Velmi podrobně se zkoumají biologické vlastnosti látky a její vliv na animální modely. K vlastnímu klinickému prověření účinnosti a bezpečnosti se zpravidla využívá pouze jedna nebo dvě studie, které jsou klasické fáze III klinického hodnocení, a poté je-li výsledek příznivý, je nové biosimilární léčivo povoleno do všech indikacích původní molekuly, aniž byly provedeny specifické klinické zkoušky nového léčiva pro jednotlivé diagnózy. Tímto postupem došlo k enormnímu zrychlení zavedení nového biosimilárního léčiva do klinické praxe. Od prvních klinických zkoušek k zavedení do klinické praxe je zpravidla nutná doba 10 let pro originální molekuly, kdežto pro biosimilární produkty je odhadovaná doba potřebná k zavedení do praxe několik měsíců. Vedle toho je tento proces spojen s významně menšími finančními náklady, protože nejsou prováděny rozsáhlé klinické hodnocení fáze III. Stejně tomu bylo i v případě nového biosimilárního  adalimumabu.

SB-5 (Imraldi®; Samsung Bioepis NL  B. V.; Netherland) je léčivo s prokázanou biosimilaritou k originálnímu produktu adalimumab (Humira®; AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Ludwigshafen, Germany). Proces vedoucí k potvrzení biosimilarity byl proveden v kontextu doporučení mezinárodních regulačních orgánů (FDA a EMA) [1,2]. Velmi významným zjištěním pro klinickou praxi je, že biologická dostupnost SB5 včetně základních farmakokinetických parametrů (AUCmax, AUClast, Cmax) se neodlišuje, je-li SB5 podávána v podobě předplněného pera nebo předplněné injekční stříkačky. To umožňuje zohlednit způsob podávání léčiva podle přání a preference pacienta [3]. Na základě pozitivních výsledků analytických metod prokazujících biosimilaritu s originálním adalimumabem byl SB5 povolen evropskými regulačními orgány k léčbě revmatoidní artritidy, juvenilní idiopatické artritidy, ankylózující spondylitidy, psorzy, dětské plakové psorzy, hydrosadenitidy, Crohnovy nemoci u dospělých i dětských pacientů, ulcerózní kolitidy a neinfekční uveitidy.

Velká klinická studie potvrzující klinickou bezpečnost a efektivitu byla provedena na revmatických pacientech. Účinnost a bezpečnost originálního adalimumabu a biosimilárního adalimumabu SB5 byly hodnoceny celkem u 542 pacientů s revmatoidní artritidou, naivních na biologickou léčbu, kteří neodpověděli dostatečně na podávání methotrexátu. Nemocní byli rozděleni do dvou skupin; v první, zahrnující celkem 269 probandů, byli exponováni léčbě SB5 a ve druhé skupině s 273 pacienty dostávali originální adalimumab. V týdnu 24 byli dále pacienti re-randomizováni buď na pokračující terapii s SB5 (n = 254), nebo byli převedeni z originálního léčiva na SB5 (ADA/SB5 (n = 125)), nebo pokračovali v léčbě s originálním adalimumabem (ADA/ADA (n = 129)), a to až do týdne 52. Primárními cíli studie byly efektivita, bezpečnost a imunogenita obou léčiv v týdnu 52. V obou skupinách byla pozitivní terapeutická odpověď v týdnu 52, vyjádřená podle kritéria ACR 20, u 73,4 % nemocných na SB5, resp. 78,8 % na originálním adalimumabu. Bezpečnostní profil a výskyt protilátek proti adalimumabu se v obou skupinách neodlišoval. Rovněž „switch“ z originálního na biosimilární adalimumab nevykazoval žádné negativní signály s ohledem na účinnost a bezpečnost. Právě přímé srovnání v udržovací léčbě nemocných na SB5 s pacienty léčenými originálním adalimumabem a pacienty, kteří byli „switchováni“ (ADA-SB5), prokázalo, že převedení z originálního na biosimilární léčivo je bezpečnou a efektivní léčebnou strateg.

Zavedení nového biosimilárního léčiva také do terapie IBD je z praktických důvodů velmi důležité, protože do budoucna zlevní náklady na podávanou terapii a zvýší dostupnost biologické léčby pro všechny nemocné s Crohnovou chorobou nebo ulcerózní kolitidou. Vzhledem k příznivým zkušenostem s biosimilárním infliximabem je zřejmé, že koncepce biosimilarity, tak jak je postulovala Evropská komise již před více než 5 lety, je zárukou vysoké spolehlivosti a bezpečnosti nových biosimilárních léčiv. Ukázalo se také, že jednostranný „switch“ z originálního na biosimilární produkt je v tomto případě také bezpečnou a účinnou alternativou, která vede k ušetření finančních prostředků, které se pak mohou využít např. na nákladnější inovativní způsoby terapie IBD. To co zůstává neověřenou skutečností, je tzv. vícečetný „switch“, při kterém je pacient exponován dalším biosimilárním léčivům ze stejné lékové skupiny, resp. originální molekuly. O tomto postupu, s ohledem na efektivitu, bezpečnost a imunogenicitu, nejsou zatím žádné přesvědčivé důkazy, které by podporovaly nebo naopak varovaly před tímto postupem. Před tím, než odborná veřejnost i plátci zdravotní péče zaujmou jednoznačné stanovisko, bude nutné vyčkat na další klinické  zkušeností.

 

Literatura

1. Lee N, Lee JJ, Yang H et al. Evaluation of similar quality attribute characteristics in SB5 and reference product of adalimumab. MAbs 2018; 1–16. doi: 10.1080/19420862.2018.1530920.

2. Frampton JE. SB5: An adalimumab biosimilar. BioDrugs 2018; 32 (5): 507–510. doi: 10.1007/s40259-018-0307-0.

3. Weinblatt ME, Baranauskaite A, Dokoupilova E et al. Switching from reference adalimumab to SB5 (Adlimumab biosimilar) in patients with reumatoid arthritis: fifty-two-week phase 3 randomized study results. Arthritis Rheumatol 2018; 70 (6) : 832– 840. doi: 10.1111/ irv.40444.

 

prof. MU Dr. Milan Lukáš, CSc.

Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F., a. s.