SYSTÉMOVÁ LÉČBA VE 3. LINII METASTATICKÉHO KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

Incidence kolorektálního karcinomu (colorectal carcinoma – CRC) ve vyspělých zemích je vysoká, v ČR je ročně diagnostikováno asi 8 000 nových případů. V době diagnózy jsou u více než 20 % nemocných přítomny vzdálené metastázy. U 30–40 % nemocných klinického stadia III se objeví metastázy do 2 let od operace. Systémová léčba prodlužuje přežití (overall survival – OS) nemocných s metastatickým CRC na více než 30 měsíců a řada pacientů má benefit z více než 2 lin systémové terapie [1]. Cílem paliativní léčby ve 3. linii je zpomalení progredujícího onemocnění se zachováním dobré kvality života nemocných.

Úvod

Biologická léčba představuje jeden ze základních pilířů léčby většiny B lymfomů a chronické lymfatické leukemie. Významným milníkem v oblasti hematologie bylo uvedení monoklonální protilátky anti-CD20 (rituximabu) v roce 1998. Jako první byl podáván nemocným s relabujícími CD20 pozitivními indolentními lymfomy, postupně se ale přes léčbu nově diagnostikovaných pacientů s difuzním B velkobuněčným lymfomem tento lék stal rutinní součástí léčby téměř všech pacientů s CD20 pozitivními lymfomy a chronickou lymfocytární leukemií [1].

Úvod

Pro léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (non-small cell lung cancer – NSCLC) s aktivačními mutacemi genu pro receptor epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor – EGFR) jsou v ČR indikovány inhibitory tyrozinkinázy (tyrosine kinase inhibitors – TKI) tohoto receptoru. Léčba TKI po stanovení morfologické diagnózy je indikována u nemocných s průkazem aktivačních mutací genu EGFR [1,2].

Souhrn

Úvod: Nemocní s pokročilými ALK (anaplastic lymphoma kinase) pozitivními nemalobuněčnými karcinomy plic (non small cell lung cancer – NSCLC) mohou významně profitovat z léčby ALK inhibitorem 1. generace – krizotinibem. Referujeme o výsledcích této léčby podle údajů zadaných v registru TULUNG, které poskytla jednotlivá pneumoonkologická centra v České republice.

Souhrn

Úvod: Trastuzumab (Herceptin® – H) je v České republice léčebným standardem HER2 dependentního (HER2+) karcinomu prsu (breast cancer – BC) od roku 2009. Neoadjuvantní aplikace H pomáhá zvýšit počet patologických kompletních remisí (pathologic complete remission – pCR) a má tak vliv na prognózu nemocných. Cíl: Cílem naší práce bylo zhodnocení efektu neoadjuvantní terapie (NAT) s H u pacientek s časným HER2+ BC a korelace léčebného výsledku s přežíváním (overall survival – OS) nemocných.

Souhrn

Přírodní látky s bioaktivním účinkem jsou ve výzkumu považovány za slibné kandidáty pro prevenci a léčbu nádorů. Quercetin je dobře známý flavonoid, který prokázal protinádorový účinek na základě in vitro i in vivo stud. Cílem tohoto přehledu je odhalit molekulární mechanizmy jeho chemopreventivního efektu a zaměřit se na jeho potencl pro onkologickou léčbu.